Elrond logo. Elrond logo.

Åskledarsystem

Åskledarsystem

Åskledare fakta 2020 pdf       

 

Åskledare

Åskledarens uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixtströmmen till mark utan att skada uppstår.

Oisolerade åskledarsystem

Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem:

Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixturladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effekti­vaste sätt fördela blixtströmmen till nedledarsystemet.Nedledarsystemet leder ned blixtströmmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet 911 150 nedan.Jordledarsystemet avleder blixtströmmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt.Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras.

Isolerade åskledarsystem

Under senare år har installationer av elektrisk utrustning på tak blivit allt mer vanligt. Sådan utrustning som avses här kan vara: luftkondi­­tionering, ventilationshuvar, solpaneler, skorstenar av metall, radiolänk utrustning och mobil­telefon­master.
För att skydda sådan utrustning från direkta blixtnedslag krävs både överspänningsskydd samt isolerade åskledarsystem. Den senaste IEC och svenska standarden SS-EN 62305 beskriver detta.
Vi har ett komplett system, där befintlig beprövad teknik används tillsammans med en del nya produkter.

Komponenter

1.    Isolerad mast med fästen av  rostfritt stål mm.
2.    Isolerade horisontella tra­ver­-ser för master och linor.
3.    Fristående eller fundament-baserade master.

Fakta

Man skiljer mellan helt eller delvis isolerade system. Delvis isolerade är vanligast. För att designa ett system med isolerade åskledare används ofta den s k ”rutmetoden”. Arean som skall skyddas byggs upp med master som placeras i ett rutnät med linor emellan. Avståndet mellan masterna beror på vilken skyddsklass som erfordras (1-4). Avståndet blir därigenom mellan 5 och 20 m.
Vi erbjuder ett system som är enkelt att montera och som ger en professionell och fungerande anläggning som uppfyller alla gällande standarder.

Film

Nedan visas hur man kan räta ut en lina med hjälp av borrmaskin. Fungerar bra på mjukare linor.